NASM - The Netwide Assembler

NASM Forum => Other Discussion => Topic started by: cavani on November 11, 2017, 04:10:39 AM

Title: New lightweight NASM editor
Post by: cavani on November 11, 2017, 04:10:39 AM
Trúng s? luôn là ni?m mong ??c c?a nhi?u ng??i, không ch? riêng gì nh?ng ng??i tr?, nó là ni?m mong ??c c?a b?t kì ai, không phân bi?t l?a tu?i. Nh?ng n?u nh? b?n trúng s? Soi cau MB 24h hom nay (https://www.facebook.com/soicauxsmbmienbac24hhomnaychinhxacnhat/) ??c ??c vào ?úng ngày sinh nh?t l?n th? 94 c?a mình thì ?ó là ?i?u khi?n nhi?u ng??i ph?i ghen t?.
(https://i.pinimg.com/564x/0a/0c/28/0a0c2879614dc673bef1add72e94d89b.jpg)

Nhi?u ng??i luôn mong ??c mình trúng s?

C? Ervin Smolinski s?ng t?i bang Michigan, M?, hôm 17/3 ?ã nh?n ???c món quà sinh nh?t c?a con dâu là vé s? Double Bonus Cashword. Nghe thì có v? bu?n cuwofi vì m?i ng??i không th??ng dùng vé s? làm món quà, ??c bi?t trong ngày sinh nh?t.

Th? nh?ng ??i v?i gia ?ình bà, ?ó l?i là chuy?n h?t s?c bình th??ng. Gia ?ình bà có cùng s?t thích ch?i x? s?, m?i ng??i s? r?t vui n?u nh? ???c ai ?ó t?ng vé s?. Không n?m ngoài s? thích ?ó, bà mua vé s? t?ng b? ch?ng theo truy?n th?ng do ông Smolinski kh?i x??ng.

Chính ông ?ã h? h?i chia s? r?ng: "Tháng nào tôi c?ng mua vé s?, cho tôi và g?i t?ng nh?ng ng??i trong gia ?ình có sinh nh?t trong tháng n?a". C?ng theo ông cho bi?t vi?c này t? lâu ?ã tr? thành truy?n th?ng trong gia ?ình, gi? ai c?ng g?i vé s? và sôcôla cho ông làm quà sinh nh?t.

Khi nh?n ???c món quà t? con dâu, ông ?ã r?t vui. Ông luông c?m th?y thích thú m?i khi có ???c vé s? trong tay và so k?t qu?. ?ây là l?n sinh nh?t th? 94 c?a ông, ?? tu?i mà nhi?u ng??i mong mu?n, v?y mà s?c kh?e c?a ông v?n r?t t?t.

Cô con dâu c?ng không ph?i là ng??i duy nh?y mua vé s? t?ng ông trong ngày này, ông ?ã nh?n ???c r?t nhi?u nh?ng t?m vé s? khác nhau t? m?i ng??i. Và sau khi m?i ng??i ?ã ra v? ông b?t ??u công vi?c yêu thích c?a mình.

Ông ng?i so k?t qu? t?ng t?m vé nh?ng ?ã g?n h?t mà v?n không h? xu?t hi?n t?m vé s? trúng th??ng nào. Ông v?n ti?p t?c só và hi v?ng ngày hôm nay s? là ngày may m?n c?a mình. Ông so t?i t?m vé s? cu?i cùng, c?ng là t?m vé mà cô con dâu ?ã t?ng ông.

Và k?t qu? th?t không ng? t?i, ngày hôm nay ?ã khi?n ông tr? thành ng??i h?nh phúc nh?t. Sau phút choáng váng khi bi?t tin trúng s? Bach Thu Lo (https://flipboard.com/@soicaulode), ng??i c?u binh trong Th? Chi?n II l?y l?i bình t?nh, ki?m tra t?m vé l?n n?a.

(https://i.pinimg.com/564x/1f/a5/35/1fa53519b71eedd5bd87e9bcbf13ad29.jpg)

Trúng ??c ??c vào ngày sinh nh?t l?n th? 94 c?a mình

Khi ?ã ch?c ch?n k?t qu? so là chính xác, ông thông báo tin vui này v?i t?t c? m?i ng??i trong nhà, d??ng nh? b?a ti?c sinh nh?t ?u ông ngày hôm ?ó kéo dài c? ?êm. Ông ?ã c?n th?n c?t t?m vé s? trong ví, ông nói: "Tôi mu?n gi? nó an toàn nên ?? trong ví", ông lo l?ng. "Tôi h?i lo l?ng vì r?t nhi?u l?n ?ã ném gi?y trong ví vào lò s??i vì ngh? r?ng ?ó là rác. Th?t may là tôi ?ã không ném nó ?i".

Thêm nhi?u thông tin h?n t?i: https://ok.ru/soicaurongbachkim (https://ok.ru/soicaurongbachkim)

Ông ?ã t?i nh?n gi?i hôm 21/3. V?i s? ti?n này, ông s? dùng ?? ??u t?, mua m?t c?n nhà m?i và m?t cái xe c? còn m?i. M?i ng??i th?c m?c r?ng v?i s? ti?n ?ó ông th?a s?c mua nh?ng th? t?t h?n, nh?ng ông chia s? r?ng: "Tôi s?ng ti?t ki?m", ông ti?t l?. "Tôi luôn mua ?? gi?m giá, tính toán c?n th?n và s? không thay ??i thói quen tiêu ti?n này. ?i?u duy nh?t thay ??i là tôi s? không còn ph?i ?au ??u v? ti?n b?c hàng ngày n?a".

??i v?i ông ?ó là b?a ti?c sinh nh?t vui nh?t, h?nh phúc nh?t, tr?n v?n nh?t mà ông có ???c trong su?t bao n?m qua. ??ng th?i ông c?ng hi v?ng s? còn nhi?u ng??i n?a s? g?p ???c may m?n vào ngày sinh nh?t nh? ông.
Title: Re: New lightweight NASM editor
Post by: encryptor256 on November 16, 2017, 04:19:05 PM
Hello cavani.

Everybody have their own favorite writing tools.
I saw screen shot of yours, and that's something similar to mine,
you could see screen shot of mine in link provided:
Quote
Win64 Experimental Project Manager 1 by Encryptor256 using NASM GoLink
https://forum.nasm.us/index.php?topic=1812.0

That's great idea that you structurise sections. I did the same.
So, basically - you need to create for your self, that makes you more productive.

My idea is:
You create your AsmLight first version - just a basic one v1 like you already have.
Then use this v1 of yours to create next one, v2.
So, basically, with each version you create - you become more productive, that's because you implement
features that you need.

...
All right, nothing extremely certain, my thought's.

P.S.
It would be better if you create web based for portability reasons.
You open internet, no matter, on linux, or Windows, write your code for appropriate OS and download asm file.

All right:
Quote
<thread._cexit>
Just copied of x64dbg debugger. :D

GREAT IDEA, KEEP WORKING!